METODOLOGIA

Apostem per una metodologia basada en la pedagogia activa

Per tal d’assolir els objectius esmentats a la pàgina d’Ideari, la Fundació segueix una metodologia, concretada a través de les programacions i traslladada gràcies al treball de l’equip de monitors i monitores, que respon als principis pedagògics esmentats anteriorment.

Així, des de la Fundació apostem per una metodologia basada en la pedagogia activa, en aprendre fent. L’infant i l’adolescent són el centre del procés educatiu, sense perdre de vista que estem parlant d’infants i adolescents que viuen al segle XXI. Així doncs, les activitats que proposem estan dissenyades perquè l’infant hi participi, deixant de ser un simple espectador. El diàleg constant, el treball en petit grup o l’experiència pràctica són els trets metodològics més destacables. En aquest model, l’educador o monitor fa de guia i dinamitzador en totes les activitats que es proposen, dona resposta a les necessitats i interessos dels infants i els acompanya en el procés d’aprenentatge respectant els ritmes diversos.

Aquesta metodologia s’aborda des d’un enfocament inclusiu: les activitats que es dissenyen estan pensades des d’un disseny universal, en el qual tenen cabuda tots els infants, independentment de les seves característiques físiques o mentals. És un fet molt important que destaquem des de Cercle, ja que volem trencar qualsevol tipus de mur que sigui un impediment per a les persones, sobretot els que fan referència al gènere, la creença o la condició física.

Tenint com a referència aquesta manera de treballar, l’equip que conforma Cercle s’encarrega de definir les programacions, en les quals apareixen tots els elements que s’han de considerar per desenvolupar la tasca diària i assolir els objectius definits. Aquestes programacions són supervisades per tal d’assegurar una coherència interna i garantir una línia de treball ferma. Des de la Fundació creiem que la planificació, la programació i l’organització són molt importants per tal que el casal sigui un èxit.


Parlar de Cercle no tindria sentit sense incloure-hi l’equip humà que el conforma. Persones joves, crítiques i en formació constant, per tal d’estar al corrent de les innovacions en l’àmbit educatiu i poder satisfer així les necessitats més recents dels infants. La seriositat i el compromís són els nostres trets d’identitat. És per això que es duen a terme reunions de coordinació entre el nostre equip, tant de preparació com de seguiment, a més de reunions i formacions prèvies amb l’equip de monitors abans de començar les activitats (casal, extraescolars o menjadors).


El treball en equip té un pes molt important en el nostre dia a dia com a professionals, i també l’avaluació de la pròpia tasca per tal de definir les propostes de millora més adients a les circumstàncies determinades.

Finalment, si haguéssim de mencionar tots els trets d’identitat que defineixen el que és la Fundació Cercle, serien…